Jeremia 16,1-4 Heiratsverbot

Jeremia 16,1

Jeremia 16,2